Đã xuất hiện mã độc tống tiền có cách thức lây lan giống WannaCry

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), mã độc tống tiền GandCrab…