VNETWORK và hội thảo nâng cao ý thức an ninh mạng cho sinh viên

Theo một báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng chia sẽ “Trong khi…