Secure Mail | Cách gửi tập tin đính kèm an toàn

Khi gửi thông tin nhạy cảm hoặc thông tin riêng tư qua email, bạn phải mã…